top of page

กระทรวงพาณิชย์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย


จากการระบาดโรคโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้นั้น ทำให้ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าอาหารที่ปลอดภัย ได้คุณภาพ และมุ่งตอบโจทย์ข้อกังวลทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้ นายจุรินทร์นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก ในรูปแบบหนังสือรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหาร ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมานายจุรินทร์เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งล่าสุด (29 ก.ค.) กรมประมงได้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้แก่โรงงานอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็ง และโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ให้กับโรงงานผู้ส่งออกแล้ว กว่า 237 โรงงานแล้ว

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดทำ “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ภายใต้แคมเปญ “Thailand Delivers with Safety” ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ประจำประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ และตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าอาหารไทยมีคุณภาพ และปลอดภัยในทุกๆ ขั้นการผลิตและการจัดส่งถือมือผู้บริโภค


Ministry of Commerce built confidence in the safety of Thai food for buyers and consumers worldwide

Ministry of Commerce revealed that due to the outbreak of COVID-19 that is spreading around the world, the global market has more demands for food products that are safe, high quality, and capable of addressing health concerns. In this regard, Mr. Jurin Laksanawisit, Deputy Prime Minister and Minister of Commerce proposed to build confidence in the safety of Thai food for buyers and consumers worldwide in the form of a certificate of COVID-19 Prevention Best Practice issued for Thai entrepreneurs who wish to export food products. In September 2020, Mr. Jurin served as the Chairman who witnessed the signing of Memorandum of Cooperation among 4 major agencies, namely, Ministry of Commerce, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry of Public Health, and Ministry of Interior. Recently (29th July), Department of Fisheries has issued such certificates to chilled and frozen seafood factories and canned seafood factories, totaling 237 exporters.

In addition, Ministry of Commerce has also organized a project to promote the image of Thai food products sanitized from COVID-19 under the campaign "Thailand Delivers with Safety". This has been publicized through the Office of Commercial Affairs (OCA) in various countries worldwide to create awareness and reinforce confidence that Thai food products are of good quality and every production and delivery process is safe.


El Ministerio de Comercio genera confianza en la seguridad de la comida tailandesa para compradores y consumidores de todo el mundo

El Ministerio de Comercio reveló que debido al brote de COVID-19 que se está extendiendo por todo el mundo, el mercado global tiene más demandas de productos alimenticios que sean seguros, de alta calidad y capaces de abordar los problemas de salud. En este sentido, el Sr. Jurin Laksanawisit, Viceprimer Ministro y Ministro de Comercio propuso generar confianza en la seguridad de los alimentos tailandeses para compradores y consumidores de todo el mundo mediante un certificado de mejores prácticas de prevención de COVID-19 emitido para empresarios tailandeses que deseen para exportar productos alimenticios. En septiembre de 2020, el Sr. Jurin se desempeñó como Presidente y presenció la firma del Memorando de Cooperación entre 4 agencias principales: el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. Recientemente (29 de julio), el Departamento de Pesca ha emitido dichos certificados para las fábricas de productos del mar refrigerados y congelados y las fábricas de productos del mar enlatados, que suman un total de 237 exportadores.

Además, el Ministerio de Comercio también ha organizado un proyecto para promover la imagen de los productos alimenticios tailandeses desinfectados del COVID-19 en el marco de la campaña "Tailandia ofrece seguridad". Esto se ha publicitado a través de la Oficina de Asuntos Comerciales (OCA) en varios países del mundo para crear conciencia y reforzar la confianza de que los productos alimenticios tailandeses son de buena calidad y que todos los procesos de producción y entrega son seguros.


ภาพประกอบComments


bottom of page