ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง