1. ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ)